RODO

Eurodent, 7 dni w tygodniu, również w święta. Świadczymy usługi dentystyczne.

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest :

EURODENT s.c.
M. Buszkiewicz W. Dmytrów
Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez

e-mail: iodo@kancelaria-js.pl ;lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :

– wykonania usługi świadczenia zdrowotnego , zgodnie z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO

– prowadzenia i przechowywania dokumentacji medyczne j(Podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku a art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta ).

– obrony i dochodzenia roszczeń(podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f , przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona praw).

– wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

IV. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom , przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania , w szczególności takim jak , inne osoby wykonujące zawód medyczny , podmioty wykonujące działalność leczniczą ( takie jak np. laboratoria i pracownie ortodontyczne), dostawcom usług prawnych i doradztwa podatkowego.

V. Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dane osobowe zawarte w prowadzonej dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu , z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich , które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wykonano zdjęcie.

VI. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VIII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

VIII. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;